Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

ARM BRAND LTD UK

identification number 13251452 based on UNITED KINGDOM, GREATER LONDON, LONDON, 71-75 SHELTON STREET, WC2H 9JQ.

Politica de protecție a datelor a The Jessica Fashion. în ceea ce privește scopurile stabilite în statutul său, activitățile pe care le desfășoară în cadrul scopului propus, protecția datelor din cadrul serviciilor disponibile pe www.ro-annastyle.com și pe sub-site-urile sale, precum și pe toate domeniile sale înregistrate, este disponibilă în permanență pe site-ul web menționat. The Jessica Fashion. recunoaște conținutul acestei declarații ca fiind obligatoriu pentru ea însă își rezervă dreptul de a modifica declarația, cu condiția de a informa publicul său cu privire la aceste modificări în timp util.

Operatorul de date acordă o mare importanță respectării dreptului la autodeterminare.

Prezenta declarație de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum și oricăror date cu caracter personal pe care le colectăm, stocăm și prelucrăm despre dumneavoastră, fie prin intermediul site-urilor noastre web, al altor interfețe online sau la evenimentele noastre în persoană, cu consimțământul dumneavoastră, așa cum este definit de lege.

Legislația privind protecția datelor a) Articolul VI din Legea fundamentală a Ungariei; b) Partea a treia a cărții a doua din Legea V din 2013 privind Codul civil (noul Cod civil); c) Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (GDPR); d) Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare (Infotv.).

FUNDAMENTE DE GESTIUNE A DATELOR – FUNDAMENTE DE GESTIUNE A DATELOR Moda Jessica.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă: a) persoana vizată își dă consimțământul (voluntar) sau b) prelucrarea este dispusă prin lege sau prin hotărâre a administrației publice locale, în baza legii sau a autorizației acesteia, pentru un scop de interes public (obligatoriu).

Datele cu caracter personal pot fi transferate și diferite operațiuni de prelucrare pot fi combinate dacă persoana vizată și-a dat consimțământul sau dacă legea permite acest lucru și dacă sunt îndeplinite condițiile de prelucrare pentru fiecare element de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopuri specifice, în exercitarea unor drepturi specifice și pentru îndeplinirea unor obligații specifice.

Pot fi prelucrate numai datele cu caracter personal care sunt necesare în scopul prelucrării, care sunt adecvate scopului, în măsura și pe durata necesare pentru scopurile prelucrării. Datele cu caracter personal voluntare pot fi prelucrate numai cu consimțământul informat. Persoana vizată trebuie să fie informată, într-un mod clar, simplu și detaliat, cu privire la toate faptele legate de prelucrarea datelor sale, în special scopurile și temeiul juridic al prelucrării, identitatea operatorului și a persoanei împuternicite de operator, durata prelucrării și persoanele care pot avea acces la date. Informațiile se referă, de asemenea, la drepturile și căile de atac ale persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea.

Este interzisă utilizarea nelimitată a unui identificator general și unic.

Datele cu caracter personal prelucrate trebuie: (a) să fie colectate și prelucrate în mod corect și legal; (b) să fie exacte, complete și, dacă este necesar, actualizate; (c) să fie stocate într-un mod care să asigure că persoana vizată poate fi identificată numai pentru perioada necesară în scopurile pentru care sunt stocate.

Transferurile către statele SEE sunt considerate ca fiind transferuri pe teritoriul Ungariei. Datele cu caracter personal pot fi transferate către un operator sau o persoană împuternicită de operator dintr-o țară terță dacă persoana vizată și-a dat consimțământul explicit sau dacă legea permite acest lucru și dacă țara terță asigură un nivel adecvat de protecție pentru prelucrarea datelor cu caracter personal transferate.

BAZA JURIDICĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR DE către The Jessica Fashion.
În calitate de operator de date, The Jessica Fashion. prelucrează numai datele specificate prin lege sau furnizate de persoana vizată în scopurile stabilite mai jos, în conformitate cu legislația aplicabilă:

Temeiul juridic pentru activitățile de prelucrare indicate mai sus în această Declarație de confidențialitate este articolul 5(1)(a) din Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare (denumită în continuare „Legea privind libertatea de informare”), adică acestea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și activitatea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Cu toate acestea, începând cu 25 mai 2016, acest lucru va fi combinat cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului) („GDPR”), ceea ce înseamnă că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau necesară pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului, dar va continua să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră.

Furnizorii de date/persoanele contactate contactează în mod voluntar The Jessica Fashion/Controlerul de date, se înscriu și participă în mod voluntar la evenimente, buletine informative, traininguri.

PENTRU CÂT TIMP Păstrează Anna Style DATELE PERSONALE?
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite în această Notă de confidențialitate pentru perioada necesară sau până la termenul de prescripție prevăzut de legislația aplicabilă.

În conformitate cu articolul 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea, perioada de păstrare a documentelor contabile este de 8 (opt) ani de la încheierea exercițiului financiar. În cazul prelucrării bazate pe consimțământ (inclusiv abonarea la buletine informative), datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului.

În cazul în care trebuie să ne abatem de la cele de mai sus din cauza oricărei alte prevederi (de exemplu, cerințele privind gestionarea și păstrarea datelor în cadrul unei licitații naționale sau internaționale), vă vom informa întotdeauna în prealabil și separat.

În cazul în care sunt inițiate proceduri judiciare sau disciplinare, datele cu caracter personal vor fi păstrate până la încheierea procedurilor, inclusiv pe durata oricărei căi de atac, după care vor fi inițiate proceduri judiciare civile.

în cazul unor acțiuni în justiție civilă, aceste date vor fi șterse după expirarea termenului de prescripție prevăzut de dreptul civil.

METODE DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, SECURITATEA PRELUCRĂRII
Anna Style tratează datele cu caracter personal în mod confidențial și ia toate măsurile pentru a asigura securitatea datelor. Aceasta selectează și operează instrumentele IT utilizate în cursul activităților sale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele prelucrate:

(a) să fie accesibile persoanelor autorizate (disponibilitate); (b) să fie autentice și verificabile (autenticitatea prelucrării); (c) să poată fi verificate ca fiind inalterabile (integritatea datelor); (d) să fie protejate împotriva accesului neautorizat (confidențialitatea datelor). Anna Style asigură securitatea prelucrării datelor prin măsuri tehnice, organizatorice și organizatorice care asigură un nivel de protecție adecvat riscurilor asociate prelucrării. În cursul prelucrării, Anna Style păstrează: a) confidențialitatea: protejează informațiile, astfel încât numai persoanele autorizate să aibă acces la acestea să aibă acces la ele; b) integritatea: protejează exactitatea și caracterul complet al informațiilor și al metodei de prelucrare; c) disponibilitatea: se asigură că informațiile și mijloacele de acces la acestea sunt disponibile atunci când utilizatorul autorizat are nevoie de ele.

Prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal Dacă dorim să folosim datele dvs. cu caracter personal într-un scop nou, care nu este acoperit de prezenta Notă de confidențialitate, vă vom trimite o notificare înainte ca noua prelucrare să aibă loc, explicând toate condițiile care se aplică noii prelucrări. Dacă este necesar, vă vom solicita, de asemenea, consimțământul înainte de a începe noua activitate de prelucrare.

DREPTURILE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA DATELOR:

Aveți dreptul la protecția datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor,
aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale,
să solicitați rectificarea datelor dvs. personale,
să solicitați accesul la datele dvs. personale și să solicitați ștergerea datelor dvs. personale,
solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal
solicitați portabilitatea datelor,
să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (inclusiv opoziția la crearea de profiluri; și alte drepturi legate de procesul decizional automatizat),
să vă retrageți consimțământul sau să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

DREPTUL DE ACCES
Aveți dreptul de a primi feedback din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și, în cazul în care o astfel de prelucrare este în curs de desfășurare, de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Este posibil să vă solicităm informații suplimentare în scopul identificării.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm datele cu caracter personal inexacte care vă privesc. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

DREPTUL LA ȘTERGERE („DREPTUL DE A FI UITAT”)
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal și suntem obligați să ștergem aceste date cu caracter personal. În acest caz, nu vă vom putea furniza servicii suplimentare.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, vă vom indica datele în cauză pe care le putem prelucra numai în anumite scopuri.

DREPTUL DE A PROTESTA
și drepturile dvs. în legătură cu procesul decizional automatizat În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs. particulară sau de a ne cere să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că The Anna Style nu utilizează mecanisme de luare automată a deciziilor.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care vi le-am furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat (adică în format digital), precum și dreptul de a solicita, în cazul în care transferul este fezabil din punct de vedere tehnic, să transferăm aceste date către un alt operator fără obstacole.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost utilizate în mod abuziv, puteți, de asemenea, să contactați autoritatea locală de protecție a datelor și să depuneți o plângere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare. Pentru mai multe informații, consultați mai jos, la rubrica „Căi de atac”.

CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Anna Style își respectă obligațiile care îi revin în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor, menținând datele cu caracter personal la zi;
stocarea și distrugerea acestora în condiții de siguranță;
nu colectează și nu păstrează cantități excesive de date;
protejând datele cu caracter personal împotriva pierderii, a utilizării abuzive, a accesului neautorizat și a divulgării și asigurându-se că există măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.

Vom lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau a accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date prin intermediul unei rețele, precum și împotriva tuturor formelor ilegale de prelucrare.

În consecință, The Anna Style aplică, printre altele, diferite niveluri de drepturi de acces la date, care garantează că au acces la date numai persoanele cu drepturi corespunzătoare, care au nevoie să cunoască datele pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din activitatea lor sau în legătură cu aceasta.

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În cursul activităților sale, The Anna Style poate utiliza serviciile diferiților operatori de date și furnizori de servicii externi pentru a prelucra și a trata datele dumneavoastră cu caracter personal în numele și sub instrucțiunile The Anna Style în scopuri specifice. Operatorii de date pot prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada pentru care contractul de prelucrare a datelor încheiat cu aceștia este valabil și în vigoare sau atât timp cât sunt obligați să păstreze datele dvs. în conformitate cu legile aplicabile privind păstrarea datelor. Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de terți (destinatari) în scopurile descrise mai jos:

părți externe, cum ar fi cabinete de avocatură, instanțe, alte organisme sau furnizori de servicii, pentru a executa sau aplica contractele încheiate cu dvs;

autorităților guvernamentale și agențiilor de aplicare a legii (cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare), la cerere și numai în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a ne proteja drepturile și securitatea clienților, angajaților și bunurilor noastre.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
În cazul în care modificăm această Declarație de confidențialitate, vom publica versiunea actuală pe www.ro-annastyle.com.

DECLINAȚIE DE RESPONSABILITATE
The Anna Style nu este responsabilă pentru utilizarea datelor dvs. personale de către terțe părți în scopuri proprii, dacă acestea sunt autorizate. În astfel de cazuri, partea terță este, de asemenea, considerată a fi controlorul de date, așa că vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a acesteia pentru mai multe informații.

Această notificare de confidențialitate este în vigoare începând cu 24 mai 2018.

Concepte referitoare la protecția datelor:
Prelucrarea datelor: îndeplinirea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de prelucrare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru a efectua operațiunile și de locul de aplicare, cu condiția ca sarcina tehnică să fie efectuată asupra datelor;

Persoana împuternicită de către operator: o persoană fizică sau juridică sau un organism fără personalitate juridică care efectuează prelucrarea datelor pe baza unui contract, inclusiv a unui contract încheiat în temeiul unei dispoziții legale;

Această declarație nu se aplică site-urilor web – sub un domeniu diferit – care pot fi accesate printr-un link de pe www.ro-annastyle.com. The Anna Style nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web, pentru gestionarea datelor sau pentru alte activități desfășurate de operatorii acestor site-uri web.
Operatorul datelor cu caracter personal colectate și înregistrate pe site-ul web menționat este The Jessica Fashion, care utilizează un furnizor de servicii de găzduire, care, în calitate de operator de date, stochează datele cu privire la serviciul de găzduire.
The Anna Style prelucrează datele cu caracter personal dacă persoana vizată își dă consimțământul; în cazul în care persoana vizată nu furnizează propriile date cu caracter personal, aceasta este obligată să obțină consimțământul persoanei vizate.

9.

Înregistrarea pe site-ul web operat de The Anna Styleeste voluntară. The Anna Styleva înregistra și prelucra numai datele cu caracter personal pe care utilizatorul le furnizează în mod voluntar către The Anna Styleîn timpul înregistrării pe site-urile web operate de The Anna Stylesau în timpul înregistrării în persoană sau prin intermediul internetului la cererea utilizatorului de către angajații The Jessica Fashion, sau pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul expres pentru înregistrarea, prelucrarea și transferul de date.

Prin înregistrarea pe site-ul web operat de The Jessica Fashion, persoana vizată consimte în mod expres la prelucrarea (colectarea, stocarea, organizarea, utilizarea, ștergerea), procesarea și transferul datelor cu caracter personal furnizate de aceasta către partenerii săi contractuali. În timpul procesului de înregistrare, The Anna Stylesolicită persoanelor vizate doar datele cu caracter personal care sunt necesare în scopul furnizării serviciilor sale și care sunt adecvate pentru atingerea acestui scop.

Anna Stylenu colectează date cu caracter personal prin intermediul site-ului web în mod automat sau fără știrea persoanelor vizate. În plus, datele furnizate în mod voluntar de către persoanele vizate sunt utilizate de către Anna Styleexclusiv în cadrul propriilor sale activități și nu sunt împrumutate, vândute sau puse la dispoziția unor terțe părți.

13.

Prin înregistrarea pe site-ul web operat de The Jessica Fashion, persoana vizată este de acord ca The Anna Style să îi trimită o scrisoare la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării, informând-o cu privire la ofertele care corespund datelor furnizate în CV, așa cum au fost specificate în timpul înregistrării.

Prin înregistrarea pe site-ul web operat de The Jessica Fashion, persoana vizată este de acord să primească de la The Jessica Fashion, la adresa de e-mail furnizată în baza de date, informații despre serviciile și ofertele curente ale acesteia.

16.

17.

III. scopul, temeiul juridic, durata și sfera de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal:
Scopul prelucrării: plasarea, prelucrarea (colectarea, stocarea, organizarea, utilizarea, ștergerea), procesarea și transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în timpul înregistrării personale sau online în baza de date menținută de The Anna Styleîn scopul solicitării participării la activitățile The Anna Stylecătre terțe părți care sunt parteneri contractuali ai The Anna Styleîn legătură cu activitățile sale comerciale. Scopul prelucrării este de a stabili un contract de furnizare de servicii. Prelucrarea este, de asemenea, destinată exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care decurg din orice raport juridic între The Anna Style și persoana vizată. Scopul ulterior al prelucrării este îmbunătățirea serviciilor site-ului web, creșterea calității site-ului web, îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Pe de altă parte, scopul prelucrării este de a emite facturi în conformitate cu legea și de a îndeplini obligația de a ține evidența contabilă.

Sub rezerva unui consimțământ separat, The Anna Stylepoate, de asemenea, să utilizeze datele cu caracter personal ale persoanei vizate în scopul comunicărilor de marketing direct (în special buletine informative) și al publicității. The Anna Style informează persoanele vizate că buletinul informativ poate conține publicitate nu numai din partea The Jessica Fashion, ci și din partea altor companii, dar că datele cu caracter personal ale persoanelor vizate nu vor fi transferate sau transmise acestora fără consimțământul lor.

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (Eker. tv.), punerea în aplicare a obligațiilor legale legate de înființarea și înregistrarea membrilor cooperativei (Legea V din 2013 – Codul civil – § 3:354.§, § 3:355.§).
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Date de identificare personală (nume, prenume, nume la naștere, titlu, locul nașterii, data nașterii, numele mamei, naționalitate), date de contact (număr de telefon, adresa permanentă, reședința, adresa de e-mail), tipul permisului de conducere, domeniul profesional sau geografic vizat de cererea de angajare, informații privind calificările și experiența, locurile de muncă anterioare și cele mai recente, interesul, cerințele salariale, referințe, certificate, numărul și valabilitatea cărții de identitate, numărul pașaportului, numărul cărții de adresă, fotografia, competențele informatice, alte date furnizate de persoanele vizate în legătură cu relația de angajare.

Activitatea de stabilire a unei relații de angajare este considerată a fi o vizită personală la The Jessica Fashion, o cerere personală sau pe internet pentru oferte, accesul la site-ul web.

The Anna Style este obligată să păstreze facturile emise de aceasta timp de 8 (opt) ani de la data emiterii facturii, în conformitate cu secțiunea 169 (2) din Legea publică, astfel încât, în cazul în care consimțământul pentru emiterea facturii este retras de către persoana vizată, The Anna Style are dreptul de a păstra datele cu caracter personal obținute în timpul emiterii facturii timp de 8 (opt) ani, în conformitate cu secțiunea 6 (5) a) din Legea privind informațiile.

22.Accesul la date. The Anna Style informează persoanele vizate că solicitările scrise de date din partea autorităților publice, bazate pe un mandat legal, trebuie să fie îndeplinite de către The Anna Style în scopul prelucrării datelor lor cu caracter personal. The Anna Style ține evidența transferurilor de date în conformitate cu articolul 15 alineatele (2) – (3) din Legea privind protecția datelor (către ce autoritate, ce date cu caracter personal, pe ce temei juridic, când au fost transferate), despre conținutul căreia The Anna Style furnizează informații la cererea persoanei vizate, cu excepția cazului în care furnizarea de informații este exclusă prin lege.

The Anna Style va transfera datele furnizate către partenerii săi de afaceri în scopul prelucrării datelor. Destinatarii transferurilor de date în scopul persoanei vizate – partenerii de afaceri ai The Anna Style - se schimbă în mod constant și ar fi disproporționat de dificil să îi specificăm în detaliu. The Anna Style se asigură că persoana vizată are posibilitatea de a limita destinatarii transferului și de a exclude din transfer destinatarii indicați de aceasta.

numărul de înregistrare naih al prelucrării:
Prelucrarea nu este notificabilă în ceea ce privește articolul 65 alineatul (3) litera (a) din Legea privind protecția datelor, care prevede că Autoritatea nu ține un registru de protecție a datelor cu privire la prelucrările care privesc datele persoanelor care se află într-o relație de muncă, o relație de membru sau o relație de client cu operatorul.
Prelucrarea în contextul unei relații cu un client nu trebuie să fie notificată în registrul de protecție a datelor în cazul în care
datele sunt colectate direct de la persoanele vizate,
scopul prelucrării este cunoscut de persoana vizată,
tipul de date care urmează să fie prelucrate, durata prelucrării (ștergerea datelor) este prestabilită,
datele sunt utilizate numai în legătură cu scopul prestabilit,
datele nu sunt transferate din posesia operatorului (fără a include transferul către o persoană împuternicită),
persoanele vizate sunt informate în mod corespunzător.
stocarea și securitatea datelor cu caracter personal:

26.

27.

Date ale furnizorului de găzduire:

Operatorul stochează datele prelucrate pe mai multe servere cloud/fizice.

STOCAREA DATELOR

Numele furnizorului de găzduire: Shopify Inc.

Adresa furnizorului de stocare: 150 Elgin Street, Suite 800Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

Adresa de e-mail a furnizorului de găzduire: support@shopify.com

PRELUCRAREA DATELOR

Checkout.com

14-17 Wells Mews
Londra W1T 3HF
Regatul Unit

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irlanda
+353 49 488 0377

GLS Ungaria

GLS Europa u. 2.

2351 Alsónémedi

Ungaria

info@gls-hungary.com

Jessica Fashion, atunci când selectează, achiziționează și exploatează instrumentele sale IT, ia în considerare și se asigură că datele cu caracter personal prelucrate sunt accesibile numai persoanelor autorizate, că originea lor este verificabilă și autentică.

The Anna Style ia măsuri tehnice, informatice, organizatorice și interne pentru a asigura securitatea prelucrării datelor și un nivel adecvat de protecție împotriva riscurilor legate de prelucrarea datelor.

VI Răspunderea:

31.

Persoana vizată este responsabilă pentru exactitatea datelor cu caracter personal furnizate în momentul înregistrării pe internet. Utilizatorii recunosc că sunt răspunzători pentru orice prejudiciu suferit de The Anna Style și de terți din cauza lipsei de veridicitate, a inexactității sau a caracterului incomplet al datelor cu caracter personal furnizate de către utilizatori.

VII. legislația aplicabilă:

La data publicării prezentului document, în special următoarele: – Legea privind protecția datelor:

Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite limitări ale activităților de publicitate economică (denumită în continuare „Legea privind publicitatea economică”).
Legea nr. cxii din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare.
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (GDPR). 

VIII. exercitarea drepturilor, căi de atac:

33.Persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal (datele prelucrate, scopurile prelucrării, temeiul juridic, durata prelucrării, numele, adresa (sediul social) și activitățile persoanei împuternicite de operator, precum și cine primește sau a primit datele și în ce scopuri) The Anna Style d.o.p., atât în format electronic, cât și în scris, în mod gratuit, și pot solicita rectificarea, modificarea, alterarea sau ștergerea datelor prelucrate în mod gratuit, putând, de asemenea, în cazul unei prelucrări ilegale, să se adreseze instanțelor de judecată și Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației.

34:

prelucrarea sa este ilegală, În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, persoana vizată poate solicita acest lucru,
dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, incompletă sau inexactă – iar această situație nu poate fi corectată în mod legal – cu condiția ca ștergerea să nu fie exclusă prin lege, scopul prelucrării a încetat să mai existe sau perioada pentru care au fost stocate datele a expirat, astfel cum este definit de lege,
dispusă de o instanță sau de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației.
Persoana vizată ia la cunoștință faptul că poate transmite observațiile sale cu privire la prelucrare către The Jessica Fashion, personal, la adresa 28 Wesselényi Street, 1154 Budapest sau prin e-mail la următoarea adresă info@ro-annastyle.com, la care The Anna Style va răspunde în termen de 30 de zile.
Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în următoarele cazuri
prelucrarea sau transferul datelor cu caracter personal este necesar exclusiv pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul sau în scopul intereselor legitime urmărite de către operator, importatorul de date sau o terță parte, cu excepția cazului în care prelucrarea este obligatorie;
datele cu caracter personal sunt utilizate sau transmise în scopuri de marketing direct, sondaj de opinie publică sau cercetare științifică; și
în alte cazuri prevăzute de lege.

Anna Style este obligată să examineze obiecția în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării, dar nu mai târziu de 15 /cincisprezece/ zile, și să informeze solicitantul în scris cu privire la motivele obiecției. În cazul în care obiecția este justificată, The Anna Style este obligată să pună capăt prelucrării, inclusiv colectării și transmiterii ulterioare a datelor și să blocheze datele, precum și să notifice obiecția și măsurile luate pe baza obiecției tuturor celor cărora le-au fost transmise anterior datele cu caracter personal vizate de obiecție și care sunt obligați să ia măsuri pentru exercitarea dreptului de opoziție.
Notificarea poate fi omisă în cazul în care acest lucru nu aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate în ceea ce privește scopurile prelucrării.

39.

IX:

Anna Style utilizează așa-numitele cookie-uri pe site-ul web. Acestea sunt fișiere text scurte care sunt descărcate de către browserul persoanei vizate pe computerul acesteia, pentru a permite The Anna Style să îmbunătățească experiența utilizatorului. În general, cookie-urile sunt utilizate pentru a stoca preferințele și informațiile indicate de persoana vizată și pentru a furniza date anonime unor terțe părți, cum ar fi Google Analytics. Persoana vizată poate dezactiva utilizarea cookie-urilor în browserul său.

Remedii:
Persoana vizată poate solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și poate solicita rectificarea sau, cu excepția prelucrării impuse de lege, ștergerea datelor sale cu caracter personal, așa cum au fost indicate în momentul în care au fost colectate.

La cererea persoanei vizate, operatorul furnizează informații despre datele prelucrate de către operator sau de către o persoană împuternicită de operator căreia operatorul i-a delegat prelucrarea, scopurile, temeiul juridic și durata prelucrării, numele și adresa (sediul social) persoanei împuternicite de operator și activitățile acesteia în legătură cu prelucrarea, precum și persoanele care primesc sau au primit datele și scopurile pentru care sunt primite sau au fost primite datele. Operatorul furnizează aceste informații în scris, într-o formă inteligibilă, în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării, dar nu mai târziu de 30 de zile. Aceste informații sunt furnizate gratuit dacă persoana care solicită informațiile nu a mai depus o cerere de informații la operator în anul în curs în același domeniu. În alte cazuri, The Anna Style percepe o taxă.

The Anna Style șterge datele cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală, dacă persoana vizată solicită acest lucru, dacă scopul prelucrării a încetat sau dacă perioada legală de stocare a datelor a expirat sau dacă o instanță sau Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației a ordonat acest lucru.

Anna Style notifică persoana vizată cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor, precum și toate persoanele cărora le-au fost divulgate anterior datele în scopul prelucrării, cu privire la rectificarea sau ștergerea acestora. Aceasta se abține de la o astfel de notificare dacă aceasta nu aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate în ceea ce privește scopurile prelucrării.

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazul în care: (a) prelucrarea (transferul) datelor cu caracter personal este necesară exclusiv în scopul exercitării unui drept sau a unui interes legitim urmărit de operator sau de destinatar, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de lege; (b) datele cu caracter personal sunt utilizate sau transferate în scopuri de marketing direct, de sondare a opiniei publice sau de cercetare științifică; (c) exercitarea dreptului de opoziție este permisă în alt mod de lege.

Anna Style va examina obiecția în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării, dar nu mai târziu de 15 zile, și va informa solicitantul în scris cu privire la rezultatul examinării, cu suspendarea simultană a prelucrării. În cazul în care obiecția este justificată, operatorul pune capăt prelucrării, inclusiv colectării și transmiterii ulterioare, și blochează datele și notifică obiecția și măsurile luate pe baza obiecției tuturor celor cărora le-au fost divulgate anterior datele cu caracter personal vizate de obiecție și care sunt obligați să ia măsuri pentru a aplica dreptul de opoziție.

În cazul în care persoana vizată nu este de acord cu decizia luată de operator, aceasta poate, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia, să o conteste în instanță.

Anna Style nu poate șterge datele persoanei vizate în cazul în care prelucrarea este ordonată prin lege. Cu toate acestea, datele nu pot fi transferate destinatarului datelor în cazul în care operatorul de date/persoana vizată a consimțit la contestație sau dacă instanța a stabilit legitimitatea contestației.

Persoana vizată poate acționa în justiție împotriva operatorului în cazul încălcării drepturilor sale. Instanța judecătorească se pronunță pe cale amiabilă.

Anna Style va compensa orice prejudiciu cauzat terților prin prelucrarea ilegală a datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor privind protecția tehnică a datelor. Operatorul este exonerat de răspundere în cazul în care prejudiciul a fost cauzat de o cauză inevitabilă în afara domeniului de aplicare a prelucrării.

Acesta nu despăgubește prejudiciul în măsura în care acesta a fost cauzat în mod intenționat sau din neglijență gravă din partea părții vătămate.

O cale de atac sau o plângere poate fi depusă la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației: